تعبیر خواب خرما - معنی دیدن خرما در خواب چیست؟

به گزارش مجله جگوار، تعبیر خواب خرما بطور کلی خوب است و به مفاهیمی چون مال حلال، فرزند صالح، میراث و... اشاره دارد. با تعبیر خواب خوردن خرما، خرمای نارس، خرمای تازه و خشک و درخت خرما با ادامه مطلب همراه باشید.

تعبیر خواب خرما - معنی دیدن خرما در خواب چیست؟

سرویس سرگرمی - مطیعی تهرانی دیدن خرما در خواب بسیار نیکو می داند و می گوید که اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد. برای آگاهی از فضای کلی خواب ها می توانید به صفحه اصلی رجوع نمایید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

برای دسترسی آسان تر به مطالب ارائه شده در این بخش، موضوع مورد نظر خود را از فهرست زیر انتخاب کنید.
 • تعبیر خواب خرما
 • تعبیر خواب خوردن خرما
 • تعبیر خواب خرمای نارس
 • تعبیر خواب خرمای تازه و خشک
 • تعبیر خواب درخت خرما

تعبیر خواب خرما

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رییسی کریم
 • دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است

محمدبن سیرین گوید: خرما درخواب مال و خواسته است.

ابراهیم کرمانی:

 • برخی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد.
 • اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است.

تعبیر خواب خوردن خرما

ابن سیرین گوید:

 • اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد شود.
 • اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود
 • اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید. اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید، علامت کمبود و پریشانی است.

تعبیر خواب حلوا

تعبیر خواب خرمای نارس

ابن سیرین: اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.

تعبیر خواب خرمای تازه و خشک

امام صادق (ع) فرمودند: دیدن خرمای تازه، دلیل روشنایی چشم و فرزند نیکو بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند
 • اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.
 • اگر بیند خرما بن خشک می برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام شود.

ابن سیرین:

 • اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.
 • اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز شد، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.

تعبیر خواب نذری دادن

تعبیر خواب درخت خرما

ابن سیرین: به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم عظیم. اگر خواب بیند درخت خرمایی در خانه داشت دلیل که بامردی شریف وعظیم دوست و آشنا شود.

مطیعی تهرانی: اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد.

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید، نشانه پیوندی فرخنده است.

برایت مى گوید:

 • اگر خواب ببینید که از درخت خرما، خرما مى چینید، بیانگر موفقیت در امور عاشقانه است.
 • اگر خواب ببینید که به کسى خرما مى دهید، نشانه ى آن است که به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى کنید.
منبع: setare.com
انتشار: 24 آذر 1399 بروزرسانی: 24 آذر 1399 گردآورنده: hoseinjaguar.ir شناسه مطلب: 1347

به "تعبیر خواب خرما - معنی دیدن خرما در خواب چیست؟" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب خرما - معنی دیدن خرما در خواب چیست؟" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب خرما - معنی دیدن خرما در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید